Kome se prijavljuje smrt ?
Na dežurni telefon od 0 – 24 sata koji se nalazi na početnoj stranici.

Da li pružate pogrebne usluge i za druge osobe koje nisu članovi udruge?

       Da,naše usluge mogu koristiti sve osobe i ako nisu članovi samo za razliku

       od naših članova oni neće moći koristiti pogodnosti besplatnih usluga.

       Zato nemojte si dozvoliti da u tim teškim trenutcima zadate si još jedan problem.

Koje usluge pružate kod ugovaranja pogreba?
Pogrebna oprema, ugovaranje vijenca, limene glazbe ili pjevanja, slikanja i snimanja

      ugovaranje obavijesti osmrti za novine, ugovaranje ukopa - groblje .

Koji su uvjeti učlanjenja?
Učlaniti se mogu sve osobe od 18 do 75 godina a osobe do 18 godina mogu se besplatno

      učlaniti ako je cijela obitelj naš član.Svaka osoba je dužna ispuniti izjavu o zdravstvenom stanju

      da u trenutku sklapanja ugovora ne boluje od neke bolesti koja je opasna po život.

                      

Kao član Udruge što se dobiva u slučaju smrti?
Lijes, grobni znak, prijevoz u domovinu, osmrtnice, pokrov i cvijetni aranžman na lijes.

-         nakon 1.godine članstva 25%

-         nakon 2.godine članstva 50%

-         nakon 3.godine članstva 75%

-         nakon 4.godine članstva 100%

Član nemože računati na usluge u slučaju  elementarnih nepogoda:

 - Potresa

 - Požara većih razmjera

 - Rata

 - Sudjelovanja člana u ratu.

      Da li je moguće uplatiti članarinu unazad?

            Da,moguće je.Uplatom upisnine i četverostruke članarine stječete odmah 100% pravo

            na usluge iz ugovora.

Da li je članstvo prenosivo na drugu osobu u smrtnom slučaju, naprimjer na drugog člana obitelji i slično?
Nije jer stečeno pravo glasi na ime i prezime osobe koja ga je stekla.

Ako se želimo učlaniti da li možete poslati nekoga da nam pobliže sve objasni?
Da, direktno putem agenta prodaje. Sve informacije možete dobiti telefonom klikni ovdje, ili pošaljite e-mail: admin@sip-pogrebno.at

       Da li je moguće prekinuti članstvo?

            Članstvo je moguće prekinuti ali nemate pravo tražiti povrat uplaćenog novca.

            Poslije prekida članstva imat će te do kraja godine sva prava na posmrtnu pripomoć.

            Otkaz se podnosi isključivo pismenim putem najmanje dva mjeseca prije isteka ugovora.

            Članstvo će biti prekinuto sa naše strane ako vas moramo više od dva puta opomenuti

            o ne plaćanju članarine.

      Koji mi dokumenti trebaju prilikom sklapanja ugovora o članstvu?

              - kopija putovnice (pasoša)

              - kopija prijave boravišta (medelzettel)

              - kopija e-card

              - Izjava o zdravstvenom stanju u trenutku sklapanja ugovora.